Mēs turam rokās Latvijas nākotni

 

Kopības sajūtu, kas rodas novembrī, Latvijas svētku mēnesī, grūti salīdzināt ar ko citu un to gribētos paturēt arī ikdienā, nodot tālāk, ieaudzināt dziļi arī Latvijas bērnos. To sajūtu, ka ikviens no mums ir daļa no Latvijas un daļa no Latvijas nākotnes. Mēs katrs turam Latvijas nākotni savās rokās. Un Latvijas nākotne vistiešākā veidā ir tās bērni.

 

 

“Staro Rīga” svētku laikā Rīgas ielās bijām liecinieki kādai skaistai sarunai – pie Saeimas ēkas katrs varēja iejusties Brīvības pieminekļa tēlā un “paturēt savās rokās brīvības zvaigznes”. Cilvēki tuvojās tām, uz brīdi it kā pat pieklustot, ar tādu kā savādu bijību acīs stiepjot rokas pretī zvaigznēm.  Fotografējās arī kāda ģimene ar trīs meitām, kas piekļāvās mammai, kad tā turēja rokās zvaigznes. “Māte Latvija un trīs mazie novadiņi,” ne bez lepnuma, fotografējot savu sievu un atvases, to komentēja kāds foršs tētis. Prieka sajūta par to, ka Latvijā ir šādas ģimenes!

 

 

 

Tuvojamies Latvijas simtgadei ar gandarījuma sajūtu – kopš 2016. gada daudzbērnu ģimeņu atbalsta projektā “Augsim lieli Latvijai”, ko īstenojam, pateicoties “Borisa un Ināras Teterevu fonda” atbalstam, esam iepazinuši un spējuši palīdzēt vairāk kā pussimts Latvijas ģimenēm, kurās aug gandrīz 300 bērni! Projekta norises laikā ir izveidojušās daudzas tuvas attiecības, pat draudzības, esam sajutuši gan dāvāšanas, gan saņemšanas prieku. Līdz 2017. gada beigām vēl varam atbalstīt 13 daudzbērnu ģimenes ar dāvanu karti, kas palīdzēs tām gatavoties Ziemassvētkiem (vairāk informācijas šeit).

 

 

 

Arī šogad aicināsim ģimenes un bērnus uz Adventa rekolekcijām, lai kopīgi gatavotos Ziemassvētkiem un piedzīvotu priekpilnu ģimeņu sadraudzību. Rekolekcijas notiks otrajā Adventa svētdienā – 10. decembrī. Līdzīgi kā pagājušo gadu, mācīsimies Ziemassvētu dziesmas, klausīsimies stāstus, darbosimies dažādās radošās darbnīcās un noslēgumā svinēsim Svēto Misi.

Gatavojoties rekolekcijām, arī šogad mums būs ļoti nepieciešama brīvprātīgo palīgu palīdzība! Mēs priecāsimies arī par finansiālu atbalstu kalpojumā bērniem – tas tiks izmantots svētku dāvanu sagatavošanai, kā arī daudzbērnu ģimeņu daudzajām vajadzībām! Lai kļūtu par brīvprātīgo, lūdzam rakstīt uz e-pastu: [email protected], tikšanās plānota 3. decembrī plkst. 16:00 pie mums Ķīpsalā.

Mēs katrs turam rokās Latvijas brīvības un nākotnes zvaigznes – lai tās cienītu, lolotu, sargātu, svētītu. Un tie ir Latvijas bērni!

 

 

 

 

 

„Beigās mana Bezvainīgā Sirds triumfēs”

 

Gandarīšanas sestdienas mūsu klosterī norisinājās no 2017.gada jūlija līdz novembrim. Tās notika katra mēneša pirmajā sestdienā, atbildot uz Fatimas Dievmātes aicinājumu gandarīt par grēkiem, ar kuriem tiek apvainota Marijas Bezvainīgā Sirds. Gandarīšanas sestdienas norisinājās zem vienota aicinājuma – „Mierini savas Mātes Sirdi”, katrā tikšanās reizē pārdomājot kādu no konkrētajiem grēku veidiem, ar ko tiek sāpināta Bezvainīgā Sirds. Ierosme rīkot šādas kopīgas gandares dienas radās pēc rožukroņa lūgšanas kopienas „No sirds un sirdi” tikšanās š.g. 13.maijā – Fatimas Dievmātes 100.-ās parādīšanās gadadienā.

 

 

Uz katru gandarīšanas sestdienu ieradās ap 15 cilvēkiem diezgan nemainīgā sastāvā, daži no viņiem piedalījās pat visās tikšanās reizēs! Katra gandarīšanas sestdiena notika pēc benediktīņu principa – „Ora et labora” – programmā bija iekļauta Jēzus adorācija Vissvētākajā Altāra Sakramentā, apvienota ar grēksūdzes iespēju, Sv.Mise, fizisks darbs (aptuveni 1 h) klostera teritorijā, pusdienas ar neiztrūkstošo dalīšanos un bagātināšanos garīgās dzīves pieredzē un rožukronis ar meditācijām un noslēgumā veltīšanos Marijai – Rožukroņa Karalienei. Kopīgs darbs un lūgšana neticami satuvināja mūs visus, veidojot pat skaistas un paliekošas draudzības mūsu vidū! Īpašs paldies priesteriem Ilmāram Tolstovam, Aivaram Līcim un Imantam Medveckim, kuri atrada iespēju būt ar mums kopā gandarīšanas sestdienās, lai svinētu Sv.Misi un kalpotu konfesionālā.

Kā daudzi no mums atzina pēdējā tikšanās reizē – nekas jau nebeidzas, mēs turpinām cīņu par labo ar atgriešanās, gandares, lūgšanas un labo darbu ieročiem, lai pienāktu Marijas Bezvainīgās Sirds uzvara gan mūsu katra sirdī, gan pasaulē kopumā!

Svinot Tēva Honorāta gadu arī Latvijā

 

Zīmīgā dienā, 13. oktobrī, kad atcerējāmies Fatimas lielo notikumu simtgadi, svinējām arī tēva Honorāta Kozmiņska (1829-1916) svētkus, pateicoties par viņa dzīvi un devumu Baznīcai. Tas īpašā veidā ir atklājies viņa dibinātajās kopienās, kurām viņš deva jaunu dzīves formu – konsekrāciju Dievam apslēptībā. Tā bija kā atbilde Baznīcas vajadzībām Austrumeiropā carisko vajāšanu un komunisma režīma laikā, kā arī mūsdienās. Šogad tēva Honorāta kongregāciju saimē tiek atzīmēts Pateicības gads – kā kulminācija simtgadei kopš viņa svētīgās nāves un piedzimšanas debesīm 1916. gada 16. decembrī.

Pulcējoties māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā uz svētīgā tēva Honorāta svētkiem franciskāņu ģimenē – kopā ar brāļiem kapucīniem, māsām palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un franciskāņu terciāriem, priecājāmies par arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča klātbūtni un cerības vārdiem, ar kuriem viņš iedvesmoja mūs turpināt nest Labo Vēsti pasaulē:

“Baznīca nepastāv priekš sevis, bet gan lai izplatītu Dieva Valstību. Mums ir nepieciešama sirdsapziņas izmeklēšana un jāuzdod sev jautājums, vai mana kā kristieša prioritāte ir evaņģelizācija. (..) Dievs nav bezspēcīgs! Bet Viņš gaida mūsu iesaistīšanos, sadarbību.”

Uzrunājot māsas Svētās Mises laikā, Arhibīskaps norādīja, ka viņas ir aicinātas “izplatīt Dieva Valstību ‘kontrabandas’ ceļā”. Šo veidu atspoguļo arī franciskāņu Miera lūgšana: nest mieru, prieku, cerību tur, kur tā visa pietrūkst, jo cilvēki mūsdienās aizvien biežāk dzīvo izolējušies viens no otra, cīnoties vieni paši ar savām problēmām.  Arhibīskaps uzsvēra divus no daudzajiem evaņģelizācijas  ceļiem – dzīvot atvērtībā uz cilvēkiem un kopt savstarpējo mīlestību kopienās, jo tā ir zīme, kas pievelk un uzrunā. Pasludinot Valstību, svarīgi to darīt Garā, jo “sludinot ar miesīgiem līdzekļiem, kristietība kļūst par ideoloģiju”. Tiem, kuri dzīvo Garā – “no viņu iekšienes izplūdīs dzīvā ūdens straumes un cilvēki nāks pie viņiem, gribot pasmelties,” uzsvēra Ekselence.

Šai Garā dzīvoja un darbojās arī tēvs Honorāts Kozmiņskis, kapucīnu mūks, izcils dvēseļu pazinējs un biktstēvs, sava laikmeta pravietis un priekšgājējs daudzām Vatikāna II Koncila idejām. Skaidrs mērķis – “atklāt cilvēkiem Dieva mīlestību” – pavadīja tēvu Honorātu jau no pirmajām viņa priesterības dienām, un šo misiju viņš uzticēja arī 26 jaundibinātajām kongregācijām, kas kļuva par Labās Vēsts nesējām dažādās sociālajās vidēs visā Austrumeiropā.

Arī Latvijas Baznīca jau vairāk kā gadsimta garumā ir tikusi bagātināta ar tēva Honorāta kongregāciju klātbūtni. Marijas Bezvainīgās Sirds mazās māsas ir vecākā kongregācija Latvijā. Pirmās māsas no Polijas ieradās 1897.gadā un bez pārtraukuma darbojas līdz mūsdienām. Māsas palīdzētājas dvēselēm šķīstītavā kalpo Latvijā kopš 1903. gada. Savukārt māsas kalpones Latvijā darbojās 19.-20 gs. mijā līdz Pirmajam pasaules karam. 1975. gadā atkal piecas māsas no Latvijas salika pirmos svētsolījumus, tādējādi atjaunojot Bezvainīgās Vissv. Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijas klātbūtni Latvijā.

 

 

Pēc Svētās Mises bija iespēja pagodināt svētīgā tēva Honorāta relikvijas, kas glabājas māsu kapelā. Savukārt sadraudzības vakara gaitā māsas Otīlijas sagatavotais vēsturiskais pētījums par apslēpto māsu darbību Krāslavā 19.-20. gs. mijā mūs iedvesmoja ar pateicību atskatīties uz Dieva darbiem pagātnē un ar paļāvīgu cerību raudzīties nākotnē. Pētījums ticis sagatavots konferencei “Krāslavas katoļu baznīcai 250”.

*  Prezentācija “Slēpto” kongregāciju māsas Krāslavā 19.-20. gs. mijā (pdf) >>

 

Svinot Pateicības gadu, kā arī Lielo Novennu deviņu gadu garumā, ar kuru jau kopš 2007. gada gatavojāmies simtgades atcerei, mēs varam atzīt, ka šis garais laika posms ir palīdzējis mums, Tēva garīgajiem bērniem un viņa uzticētās misijas tālāknesējiem, tuvoties viņa garīgā mantojuma labākai iepazīšanai. Šajos gados, jo īpaši – katra mēneša 16. datumā, pārdomājām vairākus svarīgus garīgās dzīves balstus, ko Dibinātājs uzskatīja par lielākajām savas dzīves žēlastībām, piemēram, aicinājumu un konsekrāciju, Euharistiju un lūgšanu, upuri un gandarīšanu, žēlsirdību un pilnīgu veltīšanos Marijai – “Tuus Totus”.

Svētīgā Honorāta garīgā mantojuma iepazīšana  vairo pateicību Dievam par to, kā Viņš visos laikos vada un atjauno Baznīcu, aizvien jaunos veidos. Un mēs apzināmies, ka vislabākā pateicības forma par tēva Honorāta dāvanu ir mūsu dzīve viņa garā un saskaņā ar viņa ilgām.