Kas ir formācija? - Tā ir formas iegūšana. Kas ir šī forma? - Tas nav tikai jauns dzīves veids, bet gan līdzināšanās Jēzum un Marijai, pieņemot Viņu domas, izjūtas, ilgas. Tā ir jauna identitāte - es esmu māsa kalpone!

Tēvs Honorāts bieži atgādināja māsām:

Savas Vissvētākās Valdnieces, Mātes un Audzinātājas tikumus Viņas kalponītes lai uz­skata par savu regulu un spoguli, kurā tām ikdienas jāielūkojas!

Pamatformācija mūsu kongregācijā aptver postulātu, noviciātu un junorātu. Formācijas posmi arvien dziļāk ievada postulantes, no­vices un juniores māsu kalpoņu kopienas klosterdzīvē.

 

  • Aspirantūra (uzņemam kandidātes līdz 30 gadu vecumam) ir laiks, kad kandidāte iepazīst kongregāciju, dzīvojot kopienā vai arī uzturot saikni ar māsām.
  • Postulāts (1 gads) ir pārbaudes laiks, kas sagatavo noviciātam. Šai laikā kongregācija iepazīst kandidāti un palīdz viņai izzināt aicinājuma autentiskumu. Postulante cenšas iepazīt kongregāciju, pārdomāt savas ieceres un novērtēt savas spējas.
  • Noviciāts (2 gadi) ir laiks, kad māsas intensīvi tiek ievadītas māsu kalpoņu kopienas konsekrētās dzīves teoloģijā un askētikā. Novices pienākums ir padziļināt savas attiecības ar Kristu, veidot sevī lūgšanu un gandarīšanas garu, iemācīties dzīvot saskaņā ar evaņģēliskajiem padomiem, kā arī visas savas nodarbes saistīt ar pārdabiskām in­ten­cēm, lai izveidotu sevī iekšējo cilvēku pēc Kunga Kalpones parauga.

Pēc kongregācijas dzīves un garīguma iepazīšanas un kārtīgas sava lēmuma izvērtēšanas, Svētā Gara žēlastības vadītas, mēs dodam evaņģēlisko padomu svētsolījumus, tādējādi izvēloties Kristu par sa­vu augstāko Mīlestību. Vēloties iespēja­mi pilnīgāk sekot Kristum, mēs pazemīgi pieņemam to dzīvesveidu, kuru Viņš pats sev izvēlējās: šķīstību, nabadzību un paklausību.

  • Junorāts (5 gadi) ir laiks, kad pirms galīgās atdeves Dievam mūža svētsolī­jumu aktā, māsas vairākkārt atjauno svētsolījumus uz gadu.

Mūža svētsolījumos mēs atdodam savu dzīvi pilnībā Dieva un kopienas rokās:

Lielākam Dieva godam, Bezvainīgās Jaunavas Marijas un serafis­kā tēva svētā Franciska priekšā, māsu klātbūtnē, es, māsa Marija ... (māsas vārds), Tavās rokās, cienījamā māte, upurēju visvarenajam Dievam visu sevi. Vēlos pilnī­gāk sekot mūsu Kungam Jēzum Kristum un solu dzīvot šķīstībā, naba­dzībā un paklausībā visu savu mūžu saskaņā ar Bez­vainīgās Vis­svētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijas Konstitū­ciju.

Svētā Gara žēlastības stiprināta un Kunga Kalpones aizbildnie­cības spēcināta, ar visu sirdi atdodos šai kongregācijai un uzņemos tiekties uz pilnīgu mīlestību, kalpojot Dievam un Baznīcai.

Pieņemu Jēzu Kristu par savu Līgavaini un Kungu, Vissvētāko Jau­navu Mariju par savu Māti un Kundzi, serafisko svēto Francisku par Tēvu un Skolotāju un šo kongregāciju par savu ģimeni uz mū­žiem.